Mitä on kestävä, vastuullinen ja vaikuttava sijoittaminen pähkinänkuoressa?

Pasi Vänttinen, toimitusjohtaja, Vana Capital & Ventures

Kestävän kehityksen, vastuullisen ja vaikuttavan (KVV) sijoittamisen markkinat on perustettu liittyen huoliin riittävistä resursseista ja pääomista huolehtia kestävästä sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristöllisestä kehityksestä maailmassa. Pääomia, resursseja ja sijoituksia on allokoitu ratkaistaksemme erilaisia ilmaston muutoksen, sosiaalisen ja ympäristön kehityksen ongelmia eri puolilla maailmaa kun julkiset ja lahjoitukselliset varat eivät ole vain olleet riittäviä huolehtimaan näistä kaikista menneinä vuosina.

Yleinen markkinakatsaus

Tiedämme että KVV markkinat ovat kasvaneet paljon hallinnoitavien pääomien osalta viime vuosina ja kuluneen 10 vuoden aikana. Tiedämme myös että suuri osa pääomista on sijoituksina tuottanut saman ja jopa paremmin kuin perinteiset markkinat ja ratkaisut ovat tuottaneet viimeisen 10 vuoden aikana. Me odotamme että KVV markkinoiden kehitys jatkuu ja hallinnoitavien varojen määrä kasvaa sekä hyviä tuottoja ja merkittävää positiivista vaikuttavuutta saadaan aikaan myös tulevaisuudessakin.

Kestävän kehityksen sijoittamisen markkina kokonaisuudessaan arvioidaan olevan noin 22.9 biljoonaan Yhdysvaltain dollaria perustuen globaalin kestävän sijoittamisen organisaation (GSIA:n) jäsenten hallinnoimien pääomien määrään vuonna 2016. Vastuullisen sijoittamisen markkinan arvioidaan olevan noin 248 miljardia Yhdysvaltain dollaria perustuen GSIA:n tietoihin jäsenten vuonna 2016. Vaikuttavan sijoittamisen markkinan arvioidaan olevan noin 114 miljardia Yhdysvaltain dollaria perustuen globaalin vaikuttavan sijoittamisen organisaation (GIIN:n) jäsenten hallinnoimien pääomien määrään vuonna 2016.

Kestävän kehityksen sijoittamisen markkina

Kestävän kehityksen sijoittamisessa painotetaan hallinnollisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä (“ESG”-standardi) muuttujia sijoitusportfolion valinnoissa ja hoitamisessa. Sijoitukset ovat mahdollisia kaikissa omaisuusluokissa aina osakkeista korkoihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Sijoituksille haetaan hyviä tuottoja. Lisäarvona tuotetaan myös positiivista vaikuttavuutta kestävään taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kehitykseen. Tässä on kysymys ns. “Triple-Bottom-Line”-lähestymistä sijoittamiseen, jossa sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset tuotot sekä vaikuttavuus ovat tärkeitä tuotoksina. YK:n “vastuullisen sijoittamisen periaatteita” ja ”ESG”-standardia käytetään sijoitusten arvioinnissa, päätöksissä, seurannassa ja mittaamisessa. Markkina on kasvanut ja kasvaa vauhdilla sekä tarjonnut hyviä tuottoja sijoituksille ja sijoittajille viimeiset 10 vuotta samoin kuin odotetaan hyvää tuottoa jatkossakin.

Vastuullinen sijoittamisen markkina

Vastuullisessa sijoittamisessa painotetaan sosiaalisia ja ympäristöllisiä ongelmia sekä ratkaisuja joihin halutaan sijoittaa ja allokoida resursseja kestävämmän kehityksen aikaansaamiseksi. Sijoitukset ovat mahdollisia kaikissa omaisuusluokissa. Sijoituksille haetaan hyviä tuottoja. Lisäarvona tuotetaan positiivista vaikuttavuutta ensisijaisesti kestävään sosiaaliseen ja ympäristölliseen kehitykseen. Sijoittamista lähestytään myös ns. ”Triple-Bottom-Line”-periaatteella. Huomioidaan YK:n ”vastuullisen sijoittamisen periaatteita” ja ”ESG”-standardia sekä käytetään erikseen sovittavia ja määritettyjä sosiaalisia ja ympäristön mittareita sijoittamisen arvioinneissa, päätöksissä, seurannassa ja mittaamisessa. Vastuullisen sijoittamisen markkina on myös kasvanut paljon ja kasvaa sekä tarjonnut hyviä tuottoja viimeiset 10 vuotta.

Vaikuttavan sijoittamisen markkina

Vaikuttavassa sijoittamisessa keskitytään sosiaalistien tai ympäristöllisten ongelmien ratkaisemiseen joihin halutaan investoida ja löytää ratkaisuja. Lisäksi tärkeänä on myös mitattavan ja todennettavan positiivisen vaikuttavuuden aikaan saaminen kestävään kehitykseen. Markkinassa on vielä yhteisöllisen sijoittamisen painotus, jossa halutaan investoida ja rahoittaa sekä ratkaista yhteisöllisiä sosiaalisia tai ympäristöllisiä ongelmia mitä vähäosaiset kohtaavat samoin kuin mitattavaa positiivista vaikuttavuutta näihinkin.

Vaikuttavat sijoitukset ovat mahdollisia kaikissa omaisuusluokissa aina osakkeista korkoihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Näihin sijoituksiin liittyy erilaisia tuotto-odotuksia ja tavoitteita aina hyvistä markkinan ylittävistä tuotoista tuonne pääomat säilyttäviin. Mitattava ja todistettava positiivinen ”vaikuttavuuden tuotto” kestävään kehitykseen on olennaista vaikuttavassa sijoittamisessa. Sijoituksien tuotto-odotuksiin ja tavoitteisiin vaikuttaa sekä selittää osaltaan nämä ”vaikuttavuuden tuotot”. Tässä lähestytään sijoittamista ns. ”Double-Bottom-Line”-periaatteella, jossa sosiaalinen tai ympäristöllinen ja taloudellinen tuotto ovat keskeisiä asioita sijoituksien tuotoksina.

Vaikuttavuuden mittaaminen ja mittarit

Vaikuttavuuden mittaaminen on keskeinen asia ja ero vaikuttavassa sijoittamisessa, joka erottaa sen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden sijoittamisesta. Mittaamiseen on erilaisia standardeja ja malleja sekä räätälöityjä ratkaisuja, joita käytetään. Standardeja mittaristoja ovat “IRIS, GSIR, GIIRS, SROI ja SPI4”, joista yleisin käytössä oleva on “IRIS”-mittaristo. Räätälöityjä mittaristoja löytyy myös paljon, jotka pohjautuvat standardeista malleista modifioituihin ratkaisuihin tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteista rakennetaan sopiva mittaristo mittaamiseen. Yhtä ratkaisua ei ole vaikuttavuuden mittaamiseen käytössä.

Vaikuttavuuden sijoitustuotteet ja tuotot

Vaikuttavuuden sijoittamisen markkinassa on useampi sijoitustuotteita aina vaikuttavan pääomasijoittamisen ja temaattisten sijoitustuotteiden ryhmästä tuonne yhteisölliseen ja sosiaaliseen pääomasijoittamiseen sekä philantrooppiseen pääomasijoittamiseen. Näissä on hieman oma “rahoituksen tuottotavoite” ja toisaalta ”vaikuttavuuden tuottotavoite” mitä haetaan sijoituksille. Rahoitukselliset tuotot ovat aina hyvästä markkina tuoton ylittävästä tuonne vain peruspääoman säilyttävään tuottoon.

Vaikuttavan sijoittamisen markkina on todella kasvanut ja kehittynyt valtavasti viimeisten vuosien aikana sekä vuosikymmenenä. Markkinan odotetaan kasvavan ja kehittyvän merkittävästi tulevaisuudessakin. Me elämme ja toimimme mielenkiintoisina aikoina liittyen näiden markkinoiden kehitykseen ja kasvuun.

Yhteenveto

Tiedämme että monenlaisia määrittelyjä ja tulkintoja on kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja vaikuttavuuden sijoittamisesta. Olennaista on huomioida että näissä kaikissa ollaan huolissaan ja haetaan tarvittavia ratkaisuja kestävän kehityksen eri ongelmiin sekä pyritään myös positiiviseen vaikuttavuuteen kestävän sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen kehityksen turvaamiseksi tulevaisuudessa. Näissä on erilaisia tavoitteita investointien ja vaikuttavuuden tuotoille riippuen sijoittamisen tuotteista.

Tiivistyksenä olisi vielä eri markkina toimijoiden määrittelyjä ja huomioita kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja vaikuttavuuden sijoittamisesta:

GSIA-organisaation määrittelyä sekä huomioita kestävän kehityksen ja vastuullisesta sijoittamisesta:

 1. Negatiivinen/pois sulkeva tarkastus: poistaa kaikki rahastot, yhtiöt tai hankkeet missä on huonoja ja negatiivisia käytäntöjä suhteessa eri “ESG”-standardin sijoittamisvaatimusten kriteereihin;
 2. Positiivinen/paras luokassaan tarkastus: sijoittaa toimialoihin, yhtiöihin tai hankkeisiin missä on parhaat ja positiiviset käytänteet toiminnassa eri ”ESG”-standardin sijoitusvaatimusten kriteereissä;
 3. Normi-pohjainen tarkastus: tarkistaa kaikki sijoitukset suhteessa minimi vaatimuksiin liittyen liiketoiminta käytäntöihin ja periaatteisiin suhteessa kansainvälisiin parhaisiin tapoihin ja hyvään hallintotapaan;
 4. ESG-integraatio: systemaattinen ja täsmällinen hallinnollisten, sosiaalisten sekä ympäristöllisten muuttujien sisällyttäminen sijoitus- ja rahoitusanalyyseihin;
 5. Kestävän kehityksen painopisteen teeman mukainen sijoittaminen: kestävän kehityksen teema tai omaisuuslaji kohtainen sijoittaminen (esimerkiksi puhdas energia, vihreän teknologia tai kestävä maatalous;
 6. Vaikuttava/yhteisö sijoittaminen: kohdennettu sijoittaminen tähdättynä ratkaisemaan sosiaalista tai ympäristöllistä ongelmaa, sijoittaminen ratkaisemaan vähäosaisten tai vähemmistöjen kohtaamaa sosiaalista tai ympäristöllistä ongelmaa, liiketoiminta tai hanke selkeällä sosiaalisella tai ympäristöllisellä tarkoituksella;
 7. Yritykseen ja osakkeenomistajiin kohdistuva yhteisöllinen vaikuttaminen muutokseen: osakkeenomistajan voimalla vaikutetaan yrityksen johdon toimintatapoihin (esimerkiksi vuoropuhelu suoraan ylimmän johdon kanssa), esittää osakkeen omistajan vetoomuksia yhtiön johdolle muutoksista tai valtakirjalla ohjeistuksen antaminen yhtiön johdolle ”ESG”-ohjeistuksen periaatteiden noudattamisesta.

GIIN-organisaation määrittelyjä ja huomioita vaikuttavasta sijoittamisesta:

 1. Yleinen painopiste sijoittamiseen: sijoitetaan yhtiöihin, organisaatioihin ja/tai rahastoihin missä luodaan sosiaalista tai ympäristöllistä positiivista vaikuttavuutta rahoitustuottojen ohella, sijoitetaan kriittisen sosiaalisen tai ympäristöllisen muutoksen aikaansaamiseen, yhteisölliseen sijoitukseen auttamaan vähäosaisia ihmisiä tai yhteisöjä, sijoitetaan yritykseen tai hankkeeseen missä on selkeä sosiaalisen tai ympäristöllisen ongelman parantaminen tarkoituksena;
 2. Sosiaalinen tavoitteellinen teema/kriittinen sosiaalinen tarve: sijoitetaan kriittiseen sosiaaliseen tai yhteisölliseen ongelmaan (esimerkiksi rahoitus, työpaikat luominen, kestävä maatalous, terveys, koulutus, eläminen, yrittäjyyden mahdollistaminen ymv) ja tarpeeseen saada muutosta näissä parempaan;
 3. Ympäristöllinen tavoitteellinen teema/kriittinen ympäristöllinen tarve: sijoitetaan kriittiseen ympäristölliseen ongelmaan (esimerkiksi uusiutuva energia, energiatehokkuus, puhdas teknologia, ilmastomuutos, puhdas vesi, WC-tilat, jätehuolto ymv) ja tarpeeseen saada muutosta parempaan;
 4. Vaikuttavuuden mittaaminen: sosiaalisten tai ympäristöllisten tavoitteiden ja mittariston asettaminen vaikuttavuuden mittaamiseen, standardit vaikuttavuuden mittaristot (esim. IRIS/GIIRS/SROI/SPI4 mikrolainat), räätälöidyt vaikuttavuuden mittaristot (esim. modifioidut ratkaisut standardeista, Pariisin sopimus/COP21 tai YK kestävän kehityksen tavoitteista rakennetetut);
 5. Vaikuttavan sijoittamisen tuotot: mittakaava ja laajuus ovat aina hyvistä markkinan ylittävistä tuotoista markkina tuottoihin ja tuonne alle markkinan tuottoihin tai jopa vain pääoman säilyttäviin tuottoihin mutta olennaista on kaikissa positiivisen ”vaikuttavuuden tuottojen” saaminen kestävään kehitykseen;

Kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja vaikuttavuuden (KVV) sijoittaminen on muuttanut sekä jatkaa sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutosta. KVV sijoittaminen ja sijoittajat ovat mahdollistaneet erilaisia ratkaisuja moniin sosiaalisiin ja ympäristöllisiin ongelmiin sekä vaikuttaneet positiivisesti kestävään kehitykseen. KVV sijoittaminen on tarjonnut hyviä tuottoja ja positiivista vaikuttavuutta kestävään kehitykseen viimeisen vuosikymmenen. Edessäpäin odotetaan lisää hyviä tuottoja ja muutoksia.

Scroll to top