Uusi kunnianhimoinen tiekartta vaikuttavaan sijoittamiseen ja rahoitusmarkkinoiden uudistamiseen

Globaalin vaikuttavan sijoittamisen organisaatio (GIIN) on luonut uuden kunnianhimoisen päämäärän ja tiekartan vaikuttavan sijoittamisen ja rahoitusmarkkinan uudistamiseen Rockefeller-säätiön tukemana.

Globaalin vaikuttavan sijoittamisen markkina on toiminut virallisesti ja laajemmin yli vuosikymmenen. Markkina, sijoittajien ja sijoituksien määrä on kasvanut merkittävästi mutta vaikuttavuus on ollut pientä suhteessa kestävän taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kehityksen sekä maapallon ongelmiin nähden.

”Tulevaisuuden vaikuttavan sijoittamisen tiekartan pitää olla kunnianhimoisempi ja lyödä läpi, että suurin osa tulevaisuuden sijoituksista tekee positiivisen vaikuttavuuden kestävään kehitykseen ja kannustaa systeemiseen muutokseen globaaleilla rahoitusmarkkinoilla. Tulevaisuudessa vaikuttavuus huomioidaan kaikessa sijoittamisessa ja sijoituksissa todetaan globaalista vaikuttavan sijoittamisen organisaatiosta.”

Uusi tiekartta sisältää 18 eri toimenpidettä 6 eri kategoriassa, jotka ovat identiteetin vahvistaminen vaikuttavassa sijoittamisessa, muuttaa perinteisen sijoittamisen käytäntöjä ja odotuksia, laajentaa vaikuttavan sijoittamisen tuote valikoimaan, kehittää työkaluja ja palveluita, lisätä opetusta ja koulutusta, sekä tuoda kannustavampia politiikka-suosituksia ja regulaatiota vaikuttavaan sijoittamiseen.

Globaali vaikuttavan sijoittamisen organisaation (GIIN) päämääränä on luoda sijoittamisen maailmaa, jossa sosiaaliset ja ympäristölliset muuttujat ovat integroituna sekä huomioituna kaikissa sijoituspäätöksissä.

Markkinoilla tapahtuu muutosta että yritykset ja yritysten johto sekä sijoittajat pitävät luontaisena olla vastuussa ja huomioida useampia tahoja – osakkeenomistajia, työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia, toimintaympäristön yhteisöjä, sekä paikallisia ja globaaleita ympäristöjä – toiminnassaan. Tavoite on että rahoituksen teoria ja sijoituspäätökset huomioivat tasapuolisesti riskiä, tuottoa ja vaikuttavuutta yhdessä. Lopputulemana syntyy tilanne, että vaikuttavuuden huomioiminen on normaalina käytäntönä kaikissa sijoituspäätöksissä eikä se tapahdu enää vain poikkeuksellisesti ja ajoittain.

Vaikuttavan sijoittamisen lisäarvo

Vaikuttava sijoittaminen on tuonut pääomia liiketoimintoihin ja ratkaisuihin mitä tarvitaan sosiaalisten sekä ympäristöllisten haasteiden ratkaisemiseen (mm. ilmastonmuutos, syrjäytyminen, epätasa-arvo) mitä me kohdataan maailmassa arkipäiväisesti. Yhteiskunnan ja lahjoitusten resurssit sekä pääomat eivät ole riittäviä ratkaisemaan näitä ongelmia. Vaikuttavan sijoittaminen ja sijoittajat ovat yrittäneet tuoda sekä tarjota ratkaisuja näihin kuiluihin ja rahoittaneet riskillä uusia ratkaisuja näihin kriittisiin ongelmiin.

Vaikuttava sijoittaminen ja sijoittajat pyrkivät toteuttamaan strategioita, jotka keskittyvät pitkän aikavälin lisäarvon ja tuottojen luomiseen laajalle joukolle ennen kuin vain lyhyen aikajänteen tuottojen ja lisäarvon maksimimoiseen osakkeenomistajille unohtaen kaiken muun. Tätä markkinoilla vallitsevaa lyhyt näköisyyttä ja tavoitteita hyötyihin vain lyhyellä aikavälillä ovat olleet haastamassa myös useat liike-elämän johtajat ja tavalliset ihmiset sekä yhdessä vaatineet tähän tapaan ja toimintaan pikaista muutosta viime aikoina.

Kunnianhimoisempi päämäärä ja tiekartta vaikuttavaan sijoittamiseen

Vaatimuksia pitää nyt nostaa siitä, että miten sijoittaminen ja sijoitukset voivat positiivisesti vaikuttaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja kestävään talouden kehitykseen pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa.

GIIN:n tulevaisuuden tiekartta vaikuttavaan sijoittamiseen sisältää kahdeksantoista (18) toimenpidettä kuudessa (6) eri kategoriassa mitä meidän kaikkien ja erityisesti vaikuttavan sijoittamisen yhteisön pitää edistää tulevaisuudessa saavuttaaksemme asetetun päämäärän ja tavoitteet sekä tarvittavat toimet.

Kunnianhimoisen tulevaisuuden tiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden kategoriat ovat seuraavia:

  1. Vahvistaa vaikuttavan sijoittamisen identiteettiä

“Vaikuttavan sijoittamisen osalta pitää selkeyttää periaatteita, toimintatavan käytäntöjä, kehittää standardeja parhaisiin käytäntöihin vaikuttavuuden mittaamisessa ja sijoittamisessa, sekä fasilitoida yhteistyötä eri sijoittajien tavoitteiden ja preferenssien kesken laajempaan vaikuttavuuteen.”

  1. Muuttaa sijoittamisen periaatteiden odotuksia ja käyttäytymistä

“Rahoitusta ja sijoittamista hallitseva tarkoitus sekä vastuu pitäisi uudistaa. Pääomia hallinnoivien pitäisi asettaa insentiivit ja suunnitella vaatimukset siten, että pääomat olisivat myös luomassa positiivista vaikuttavuutta. Sijoittamisen teoreettiset mallit ja raamit pitäisi päivittää siten, että vaikuttavuus on mukana riskin ja tuoton kanssa samoissa arvioinneissa.”

  1. Laajentaa vaikuttavan sijoittamisen tuote tarjontaa

“Laajentaa vaikuttavan sijoittamisen tuote tarjontaa kaikille sijoittajille sopivaksi aina eri kuluttaja sijoittajista tuonne eri instituutionaalisiin sijoittajiin, sekä huomioida erilaisia pääoman ja rahoituksen tarvitsijoiden tarpeita aina aikaisen vaiheen yrityksistä tuonne isoihin samoin kuin eri kehittyvien markkinoiden tarpeista tuonne kehittyneisiin markkinoihin. Tämä kasvattaa markkinaa ja vaikuttavuutta.”

  1. Kehittää työkaluja ja palveluita

“Työkaluja ja palveuita pitää kehittää siten, että vaikuttavuus saataisiin integroitua sijoittajien analyysi, allokaatio ja sijoituspäätöksien rutiineihin sisään. Keskeiset sijoittajien palveluntarjoajat ovat investointipankit ja luottoluokittajat sekä tiedon tuottajat, jotka pitäisi saada mukaan integroimaan vaikuttavuuden omiin tuotteisiin ja palveluihin sekä tarjoamaan näitä kaikille sijoittajille tulevaisuudessa.”

  1. Lisätä opetusta ja koulutusta

“Rahoituksen, sijoittamisen ja liiketoiminnan opetuksessa sekä koulutuksessa pitäisi saada lisättyä tietoisuutta sekä osaamista vaikuttavuuden sijoittamisesta, käytännöistä ja ohjata yhä enemmän kyvykästä henkilö pääomaa vaikuttavan sijoittamisen toimialalle.”

  1. Kannustavampaa politiikkaa ja regulaatiota

“Kannustavammat vaikuttavuuden politiikka-ohjelmat ja suotuisampi regulaatio mahdollistaisi näiden katalysaattorina toimimisen vaikuttavan sijoittamisen markkinan kasvulle sekä kehitykselle samoin kuin sijoittajien ja yritysten liiketoimintoihin luoda yhä enemmän vaikuttavuutta.”

Tulevaisuuden tiekartta ja suuremmat muutokset vaatii meitä kaikkia näkemään tulevaisuuden siten, että me voimme omilla toimillamme muuttaa ja vaikuttaa maailmaan. Me emme ole voimattomia ettei me voitaisi vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. Tarvitsemme vain harkittuja, fokusoituneita ja koordinoituja toimia niin vaikuttavien visionääristen sijoittajien ja toimijoiden kuin muidenkin visionääristen johtajien ja toimijoiden toimesta. Halua ja tahtoa luoda uutta ja parempaa sekä kestävämpää tulevaisuutta.

Päämäärä ja tavoite pitää vain olla selkeää sekä viestiä sitä systemaattisesti, että vaikuttavuuden halutaan olevan sisään integroituna kaikissa rahoituksen ja sijoittamisen päätöksissä tulevaisuudessa.

*Globaali vaikuttavan sijoittamisen organisaatio (GIIN) on tuottoa tavoittelematon organisaatio, joka on erikoistunut vaikuttavaan sijoittamiseen ja tekee aktiivisesti työtä niin toimialan tapahtumien, tutkimuksen, koulutukset ja kehityksen eteen sekä työkalujen kehittämiseksi vaikuttavuuden mittaamiseen ja hallintoon. Lisätietoja löydät osoitteesta www.thegiin.org.

Scroll to top