FTSE Russell Trendit Raportti 2018 – perusteita globaaliin vihreään talouteen ja kestävään kehitykseen sijoittamiseen

Vihreä talous on merkittävä, kasvava ja globaalimarkkina mahdollisuus sijoittamiseen sekä hyviin tuottoihin. Sijoitukset voidaan hajauttaa eri kokoisiin yrityksiin, maantieteellisille alueille ja toimialoille. Vihreä talous ja kestävän kehityksen sijoittaminen pystytään määrittämään selkeänä sijoitus prioriteettinä, kerätä ja analysoida dataa, saada aikaan ja mitata positiivista vaikuttavuutta sekä hyviä tuottoja.

Vihreän talouden yrityksistä monet ovat generoineet hyviä tuottoja verrattuna yleiseen osakemarkkinaan viimeisen viiden vuodan aikana. Todisteena ja esimerkkinä on, että FTSE Russellin vihreät indeksit ovat suoriutuneet paremmin kuin niiden vertailuindeksit viimeiset viisi vuotta aina maaliskuuhun 2018. Vihreän talouden tuote- ja palveluyritykset niin uusiutuvan ja vaihtoehtoisen energian kuin energiatehokkuuden sektoreilla sekä vesi- ja jätetoimialoilla ovat tarjonneet hyviä tuottoja ja arvioidaan tuottavan jatkossakin.

Globaalin talouden ja ilmaston komission puheenjohtaja Lordi Nicholas Sternin johdolla on arvioitu, että 90 biljoonaa dollaria sijoituksia tarvitaan vuoteen 2030 mennessä alle 2 asteen ilmaston lämpenemisen tavoitteessa pysymisessä. Monet toimijat ovat globaalisti sitoutuneet tähän tavoitteeseen ja taisteluun ilmaston muutosta vastaan sekä laajemminkin vastaamaan ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Nämä tulevat investoinnit luovat merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille ja sijoittajille tulevaisuudessa.

Mitä me tiedämme vihreästä taloudesta?

Tiedämme että meillä on monia uusia puhtaan teknologian, vihreän infrastruktuurin ja näiden palveluiden ratkaisuja mitä on kehitetty ja tuotu markkinoille viimeisen 10 vuoden aikana. Meillä on noin 3.000 listattua yhtiötä vihreässä taloudessa maailman laajuisesti. Nämä ovat noin 30 % kaikista listatuista yhtiöistä ja edustavat noin 4 biljoonan markkina pääomia joten vihreä talous on suurin piirtein saman kokoinen kuin öljy- ja kaasusektori mihin sitä useasti verrataan. Vihreällä taloudella on mahdollisuus ja arvioidaan kasvavan merkittävästi aina tuonne globaalin terveydenhuoltosektorin kokoiseksi tulevaisuudessa.

Tiedämme että vihreä talous muodostuu erilaisista toimialojen teknologia-, tuote- ja palveluratkaisujen kokonaisuuksista, joilla vastataan ja ratkaistaan monia ympäristön sekä ilmastohaasteiden ongelmia. Energiatehokkuus on yksi suurimmista markkinoista, joka sisältää erilaisia ratkaisuja aina rakennusten eristämisistä tuonne pilviteknologioihin. Ratkaisuilla tuotetaan merkittäviä ympäristö- ja kustannushyötyjä. Uusiutuvat ja vaihtoehtoiset energialähteet ovat myös iso markkina sekä mahdollisuus aina uusista aurinkoenergian teknologisista ratkaisuista tuonne perinteisiin vesienergiaan. Lisäksi luonnonvarat ovat iso kokonaisuus ja mahdollisuus osa vihreää taloutta, joka sisältää mm. ratkaisuja litium akkuihin, tarjoaa luonnonkuituja eri materiaaleihin, orgaanisista siemenistä ja ruoista saadaan liiketoimintaa maataloudessa.

Globaali vihreä talous jakautuu useaan toimialaan ja julkisiin yrityksiin seuraavasti: energiatehokkuus (40 %), energiantuotanto (11 %), maatalous & ruoka (8 %), liikenne (8 %), vesiteknologia ja -infra (7 %), Jäteteknologia ja -infra (5 %) ja kymmenet muut pienellä markkinaosuudella muodostavat markkinan.

Tiedämme että lähes 2/3 osaa vihreän talouden markkinoista on isojen yhtiöiden, jotka ovat kiinnostuneet ja ottaneet markkinaosuuksia markkinan kasvaessa viime vuosina. Neljäsosa (1/4) markkinoista on keskikokoisten yritysten hallinnoimia ja loput ovat pienyhtiöiden. Markkinoilla on monia pieniä ja keskisuuria innovatiivisia yhtiöitä, jotka kehittyvät ja kasvavat sekä haastavat näitä markkinoita ja kassavirtojen jakautumisia koko ajan. Kasvua ja muutoksia markkinaosuuksiin on oletettavissa jatkossa.

Tiedämme että Yhdysvaltain markkinoissa on suurin potentiaali vihreän talouden kassavirroista. Japani on erittäin suuri vihreän talouden kassavirtojen maa ja yhtiöt keräävät tuloja mm. sähköisen liikenteen junien ja autojen kaupan myötä. Kiina on hieman alipainossa toistaiseksi vihreän talouden tulovirtojen kanssa julkisissa yhtiöissä mutta siellä on monia vihreän teknologian yhtiöitä kasvussa ja kehittymässä toimijoiksi listatuille markkinoille tulevaisuudessa. Euroopassa on merkittävä vihreän talouden markkina ja tulovirrat, joista Saksan ja Ranskan markkinat ovat isot samoin kuin niistä tulevat yhtiöt. Sijoittajien kannalta voidaan todeta, että vihreän talouden markkina tarjoaa hyviä mahdollisuuksia maantieteelliseen hajautukseenkin.

Yhteenvetona lopuksi voidaan todeta että globaali vihreä talous on jo nyt iso ja kasvaa, käsittää useampia teollisuusaloja sekä teknologia- ja palveluyhtiöitä kasvun potentiaalilla mihin sijoittaa, sekä mahdollistaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen salkkuun. Vihreätalous on ollut ja on hyvä sijoitusmarkkina tuotoille perustuen konkreettiseen dataan ja tosiasioihin vaikka muita myyttejä ja näkemyksiä on myös.

Scroll to top