Kategoria: Vana Capital & Ventures

FTSE Russell Trendit Raportti 2018 – perusteita globaaliin vihreään talouteen ja kestävään kehitykseen sijoittamiseen

Vihreä talous on merkittävä, kasvava ja globaalimarkkina mahdollisuus sijoittamiseen sekä hyviin tuottoihin. Sijoitukset voidaan hajauttaa eri kokoisiin yrityksiin, maantieteellisille alueille ja toimialoille. Vihreä talous ja kestävän kehityksen sijoittaminen pystytään määrittämään selkeänä sijoitus prioriteettinä, kerätä ja analysoida dataa, saada aikaan ja mitata positiivista vaikuttavuutta sekä hyviä tuottoja.

Vihreän talouden yrityksistä monet ovat generoineet hyviä tuottoja verrattuna yleiseen osakemarkkinaan viimeisen viiden vuodan aikana. Todisteena ja esimerkkinä on, että FTSE Russellin vihreät indeksit ovat suoriutuneet paremmin kuin niiden vertailuindeksit viimeiset viisi vuotta aina maaliskuuhun 2018. Vihreän talouden tuote- ja palveluyritykset niin uusiutuvan ja vaihtoehtoisen energian kuin energiatehokkuuden sektoreilla sekä vesi- ja jätetoimialoilla ovat tarjonneet hyviä tuottoja ja arvioidaan tuottavan jatkossakin.

Globaalin talouden ja ilmaston komission puheenjohtaja Lordi Nicholas Sternin johdolla on arvioitu, että 90 biljoonaa dollaria sijoituksia tarvitaan vuoteen 2030 mennessä alle 2 asteen ilmaston lämpenemisen tavoitteessa pysymisessä. Monet toimijat ovat globaalisti sitoutuneet tähän tavoitteeseen ja taisteluun ilmaston muutosta vastaan sekä laajemminkin vastaamaan ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Nämä tulevat investoinnit luovat merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille ja sijoittajille tulevaisuudessa.

Mitä me tiedämme vihreästä taloudesta?

Tiedämme että meillä on monia uusia puhtaan teknologian, vihreän infrastruktuurin ja näiden palveluiden ratkaisuja mitä on kehitetty ja tuotu markkinoille viimeisen 10 vuoden aikana. Meillä on noin 3.000 listattua yhtiötä vihreässä taloudessa maailman laajuisesti. Nämä ovat noin 30 % kaikista listatuista yhtiöistä ja edustavat noin 4 biljoonan markkina pääomia joten vihreä talous on suurin piirtein saman kokoinen kuin öljy- ja kaasusektori mihin sitä useasti verrataan. Vihreällä taloudella on mahdollisuus ja arvioidaan kasvavan merkittävästi aina tuonne globaalin terveydenhuoltosektorin kokoiseksi tulevaisuudessa.

Tiedämme että vihreä talous muodostuu erilaisista toimialojen teknologia-, tuote- ja palveluratkaisujen kokonaisuuksista, joilla vastataan ja ratkaistaan monia ympäristön sekä ilmastohaasteiden ongelmia. Energiatehokkuus on yksi suurimmista markkinoista, joka sisältää erilaisia ratkaisuja aina rakennusten eristämisistä tuonne pilviteknologioihin. Ratkaisuilla tuotetaan merkittäviä ympäristö- ja kustannushyötyjä. Uusiutuvat ja vaihtoehtoiset energialähteet ovat myös iso markkina sekä mahdollisuus aina uusista aurinkoenergian teknologisista ratkaisuista tuonne perinteisiin vesienergiaan. Lisäksi luonnonvarat ovat iso kokonaisuus ja mahdollisuus osa vihreää taloutta, joka sisältää mm. ratkaisuja litium akkuihin, tarjoaa luonnonkuituja eri materiaaleihin, orgaanisista siemenistä ja ruoista saadaan liiketoimintaa maataloudessa.

Globaali vihreä talous jakautuu useaan toimialaan ja julkisiin yrityksiin seuraavasti: energiatehokkuus (40 %), energiantuotanto (11 %), maatalous & ruoka (8 %), liikenne (8 %), vesiteknologia ja -infra (7 %), Jäteteknologia ja -infra (5 %) ja kymmenet muut pienellä markkinaosuudella muodostavat markkinan.

Tiedämme että lähes 2/3 osaa vihreän talouden markkinoista on isojen yhtiöiden, jotka ovat kiinnostuneet ja ottaneet markkinaosuuksia markkinan kasvaessa viime vuosina. Neljäsosa (1/4) markkinoista on keskikokoisten yritysten hallinnoimia ja loput ovat pienyhtiöiden. Markkinoilla on monia pieniä ja keskisuuria innovatiivisia yhtiöitä, jotka kehittyvät ja kasvavat sekä haastavat näitä markkinoita ja kassavirtojen jakautumisia koko ajan. Kasvua ja muutoksia markkinaosuuksiin on oletettavissa jatkossa.

Tiedämme että Yhdysvaltain markkinoissa on suurin potentiaali vihreän talouden kassavirroista. Japani on erittäin suuri vihreän talouden kassavirtojen maa ja yhtiöt keräävät tuloja mm. sähköisen liikenteen junien ja autojen kaupan myötä. Kiina on hieman alipainossa toistaiseksi vihreän talouden tulovirtojen kanssa julkisissa yhtiöissä mutta siellä on monia vihreän teknologian yhtiöitä kasvussa ja kehittymässä toimijoiksi listatuille markkinoille tulevaisuudessa. Euroopassa on merkittävä vihreän talouden markkina ja tulovirrat, joista Saksan ja Ranskan markkinat ovat isot samoin kuin niistä tulevat yhtiöt. Sijoittajien kannalta voidaan todeta, että vihreän talouden markkina tarjoaa hyviä mahdollisuuksia maantieteelliseen hajautukseenkin.

Yhteenvetona lopuksi voidaan todeta että globaali vihreä talous on jo nyt iso ja kasvaa, käsittää useampia teollisuusaloja sekä teknologia- ja palveluyhtiöitä kasvun potentiaalilla mihin sijoittaa, sekä mahdollistaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen salkkuun. Vihreätalous on ollut ja on hyvä sijoitusmarkkina tuotoille perustuen konkreettiseen dataan ja tosiasioihin vaikka muita myyttejä ja näkemyksiä on myös.

Uusi kunnianhimoinen tiekartta vaikuttavaan sijoittamiseen ja rahoitusmarkkinoiden uudistamiseen

Globaalin vaikuttavan sijoittamisen organisaatio (GIIN) on luonut uuden kunnianhimoisen päämäärän ja tiekartan vaikuttavan sijoittamisen ja rahoitusmarkkinan uudistamiseen Rockefeller-säätiön tukemana.

Globaalin vaikuttavan sijoittamisen markkina on toiminut virallisesti ja laajemmin yli vuosikymmenen. Markkina, sijoittajien ja sijoituksien määrä on kasvanut merkittävästi mutta vaikuttavuus on ollut pientä suhteessa kestävän taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kehityksen sekä maapallon ongelmiin nähden.

”Tulevaisuuden vaikuttavan sijoittamisen tiekartan pitää olla kunnianhimoisempi ja lyödä läpi, että suurin osa tulevaisuuden sijoituksista tekee positiivisen vaikuttavuuden kestävään kehitykseen ja kannustaa systeemiseen muutokseen globaaleilla rahoitusmarkkinoilla. Tulevaisuudessa vaikuttavuus huomioidaan kaikessa sijoittamisessa ja sijoituksissa todetaan globaalista vaikuttavan sijoittamisen organisaatiosta.”

Uusi tiekartta sisältää 18 eri toimenpidettä 6 eri kategoriassa, jotka ovat identiteetin vahvistaminen vaikuttavassa sijoittamisessa, muuttaa perinteisen sijoittamisen käytäntöjä ja odotuksia, laajentaa vaikuttavan sijoittamisen tuote valikoimaan, kehittää työkaluja ja palveluita, lisätä opetusta ja koulutusta, sekä tuoda kannustavampia politiikka-suosituksia ja regulaatiota vaikuttavaan sijoittamiseen.

Globaali vaikuttavan sijoittamisen organisaation (GIIN) päämääränä on luoda sijoittamisen maailmaa, jossa sosiaaliset ja ympäristölliset muuttujat ovat integroituna sekä huomioituna kaikissa sijoituspäätöksissä.

Markkinoilla tapahtuu muutosta että yritykset ja yritysten johto sekä sijoittajat pitävät luontaisena olla vastuussa ja huomioida useampia tahoja – osakkeenomistajia, työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia, toimintaympäristön yhteisöjä, sekä paikallisia ja globaaleita ympäristöjä – toiminnassaan. Tavoite on että rahoituksen teoria ja sijoituspäätökset huomioivat tasapuolisesti riskiä, tuottoa ja vaikuttavuutta yhdessä. Lopputulemana syntyy tilanne, että vaikuttavuuden huomioiminen on normaalina käytäntönä kaikissa sijoituspäätöksissä eikä se tapahdu enää vain poikkeuksellisesti ja ajoittain.

Vaikuttavan sijoittamisen lisäarvo

Vaikuttava sijoittaminen on tuonut pääomia liiketoimintoihin ja ratkaisuihin mitä tarvitaan sosiaalisten sekä ympäristöllisten haasteiden ratkaisemiseen (mm. ilmastonmuutos, syrjäytyminen, epätasa-arvo) mitä me kohdataan maailmassa arkipäiväisesti. Yhteiskunnan ja lahjoitusten resurssit sekä pääomat eivät ole riittäviä ratkaisemaan näitä ongelmia. Vaikuttavan sijoittaminen ja sijoittajat ovat yrittäneet tuoda sekä tarjota ratkaisuja näihin kuiluihin ja rahoittaneet riskillä uusia ratkaisuja näihin kriittisiin ongelmiin.

Vaikuttava sijoittaminen ja sijoittajat pyrkivät toteuttamaan strategioita, jotka keskittyvät pitkän aikavälin lisäarvon ja tuottojen luomiseen laajalle joukolle ennen kuin vain lyhyen aikajänteen tuottojen ja lisäarvon maksimimoiseen osakkeenomistajille unohtaen kaiken muun. Tätä markkinoilla vallitsevaa lyhyt näköisyyttä ja tavoitteita hyötyihin vain lyhyellä aikavälillä ovat olleet haastamassa myös useat liike-elämän johtajat ja tavalliset ihmiset sekä yhdessä vaatineet tähän tapaan ja toimintaan pikaista muutosta viime aikoina.

Kunnianhimoisempi päämäärä ja tiekartta vaikuttavaan sijoittamiseen

Vaatimuksia pitää nyt nostaa siitä, että miten sijoittaminen ja sijoitukset voivat positiivisesti vaikuttaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja kestävään talouden kehitykseen pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa.

GIIN:n tulevaisuuden tiekartta vaikuttavaan sijoittamiseen sisältää kahdeksantoista (18) toimenpidettä kuudessa (6) eri kategoriassa mitä meidän kaikkien ja erityisesti vaikuttavan sijoittamisen yhteisön pitää edistää tulevaisuudessa saavuttaaksemme asetetun päämäärän ja tavoitteet sekä tarvittavat toimet.

Kunnianhimoisen tulevaisuuden tiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden kategoriat ovat seuraavia:

 1. Vahvistaa vaikuttavan sijoittamisen identiteettiä

“Vaikuttavan sijoittamisen osalta pitää selkeyttää periaatteita, toimintatavan käytäntöjä, kehittää standardeja parhaisiin käytäntöihin vaikuttavuuden mittaamisessa ja sijoittamisessa, sekä fasilitoida yhteistyötä eri sijoittajien tavoitteiden ja preferenssien kesken laajempaan vaikuttavuuteen.”

 1. Muuttaa sijoittamisen periaatteiden odotuksia ja käyttäytymistä

“Rahoitusta ja sijoittamista hallitseva tarkoitus sekä vastuu pitäisi uudistaa. Pääomia hallinnoivien pitäisi asettaa insentiivit ja suunnitella vaatimukset siten, että pääomat olisivat myös luomassa positiivista vaikuttavuutta. Sijoittamisen teoreettiset mallit ja raamit pitäisi päivittää siten, että vaikuttavuus on mukana riskin ja tuoton kanssa samoissa arvioinneissa.”

 1. Laajentaa vaikuttavan sijoittamisen tuote tarjontaa

“Laajentaa vaikuttavan sijoittamisen tuote tarjontaa kaikille sijoittajille sopivaksi aina eri kuluttaja sijoittajista tuonne eri instituutionaalisiin sijoittajiin, sekä huomioida erilaisia pääoman ja rahoituksen tarvitsijoiden tarpeita aina aikaisen vaiheen yrityksistä tuonne isoihin samoin kuin eri kehittyvien markkinoiden tarpeista tuonne kehittyneisiin markkinoihin. Tämä kasvattaa markkinaa ja vaikuttavuutta.”

 1. Kehittää työkaluja ja palveluita

“Työkaluja ja palveuita pitää kehittää siten, että vaikuttavuus saataisiin integroitua sijoittajien analyysi, allokaatio ja sijoituspäätöksien rutiineihin sisään. Keskeiset sijoittajien palveluntarjoajat ovat investointipankit ja luottoluokittajat sekä tiedon tuottajat, jotka pitäisi saada mukaan integroimaan vaikuttavuuden omiin tuotteisiin ja palveluihin sekä tarjoamaan näitä kaikille sijoittajille tulevaisuudessa.”

 1. Lisätä opetusta ja koulutusta

“Rahoituksen, sijoittamisen ja liiketoiminnan opetuksessa sekä koulutuksessa pitäisi saada lisättyä tietoisuutta sekä osaamista vaikuttavuuden sijoittamisesta, käytännöistä ja ohjata yhä enemmän kyvykästä henkilö pääomaa vaikuttavan sijoittamisen toimialalle.”

 1. Kannustavampaa politiikkaa ja regulaatiota

“Kannustavammat vaikuttavuuden politiikka-ohjelmat ja suotuisampi regulaatio mahdollistaisi näiden katalysaattorina toimimisen vaikuttavan sijoittamisen markkinan kasvulle sekä kehitykselle samoin kuin sijoittajien ja yritysten liiketoimintoihin luoda yhä enemmän vaikuttavuutta.”

Tulevaisuuden tiekartta ja suuremmat muutokset vaatii meitä kaikkia näkemään tulevaisuuden siten, että me voimme omilla toimillamme muuttaa ja vaikuttaa maailmaan. Me emme ole voimattomia ettei me voitaisi vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. Tarvitsemme vain harkittuja, fokusoituneita ja koordinoituja toimia niin vaikuttavien visionääristen sijoittajien ja toimijoiden kuin muidenkin visionääristen johtajien ja toimijoiden toimesta. Halua ja tahtoa luoda uutta ja parempaa sekä kestävämpää tulevaisuutta.

Päämäärä ja tavoite pitää vain olla selkeää sekä viestiä sitä systemaattisesti, että vaikuttavuuden halutaan olevan sisään integroituna kaikissa rahoituksen ja sijoittamisen päätöksissä tulevaisuudessa.

*Globaali vaikuttavan sijoittamisen organisaatio (GIIN) on tuottoa tavoittelematon organisaatio, joka on erikoistunut vaikuttavaan sijoittamiseen ja tekee aktiivisesti työtä niin toimialan tapahtumien, tutkimuksen, koulutukset ja kehityksen eteen sekä työkalujen kehittämiseksi vaikuttavuuden mittaamiseen ja hallintoon. Lisätietoja löydät osoitteesta www.thegiin.org.

Brookingsin uudessa raportissa todetaan että maailman 300 suurinta kaupunkia kiihdyttivät globaalia talouskasvua ja toimivat tärkeinä maailman talouskasvun moottoreina

Brookings Metropoli Ohjelma on juuri julkaissut uuden Globaalin Metro Monitorin (GMM) 2018. GMM sisältää monia havaintoja maailman 300 suurimman metropolialueen kehityksestä ja merkityksestä mm. kasvoivat nopeammin kuin maailmantalous, tuottivat 2/3 maailman talouden bruttokansantuotteen kasvusta, loivat yli 1/3 maailman työpaikoista ja työllisyyden kasvusta vuosina 2014-2016.

Maailman suurimmat metropolialueet ovat tärkeitä globaalin talouskasvun moottoreita. Nämä alueet luovat monia mahdollisuuksia ja myös haasteita mutta toimivat tärkeässä mahdollistajan roolissa maailman talouden kehityksessä erityisesti näinä aikoina kun kansallisen politiikan ja talouden toimintoihin vaikuttavat yksittäiset kansalliset intressit. GMM tarjoaa harvinaisen katsauksen paikallisten talouksien ja kehityksen dynamiikkaan maailman suurimmilla metropolialueilla ympäri maailmaa.

Globaali Metropoli Monitori (GMM) 2018 on 5. julkaisu, joka analysoi maailman suurimpien metropolialueiden työllisyyden ja työpaikkojen sekä kansantuotteen kasvua ja kehitystä. Havaintona on että kehittyvien talouksien metropolialueet olivat suhteellisesti isoimmassa osassa mahdollistamassa maailman talouskasvua 2014-2016. Kehittyvien talouksien metropolialueet käsittivät yhteensä 80 % parhaiten kasvaneista 60 metropolialueesta. Tätä kehittyvien talouksien urbaania kasvun tarinaa ei voi kertoa ilman erityistä huomiota Kiinaan, joka käsittää 1/3 osaa kaikista ihmisistä yhteensä näissä 300 suurimmassa metropolialueessa maailmassa.

“Raportin löydökset todentavat sen että isojen kaupunkien taloudellinen merkitys on keskeinen maailman taloudessa,” toteavat raportin tekijät. ”Osa metropolialueista kasvaa ja kehittyy sekä ottavat ympyröivät alueet mukanaan kun vastaavasti toiset metropolit ja alueet eivät pysty luomaan riittävää hyvinvointia laajasti kansalaisille. Paikallisten ja kansallisten päättäjien pitäisi ymmärtää metropolialueiden taloudellisen merkitykset edut ja haitat laajemmin sekä kiinnittää huomiota ja mahdollistaa voimakkaasti toimia tukemaan työllisyyden ja tulojen kehityksen parantamisen toimia näillä alueilla.”

Raportin löydöksinä on myös seuraavia asioita ajalta 2014-2016:

 • Kansantuote kasvoi parhaiten maailmassa Metropolialueilla Kiinassa ja Asia-Tyynenmeren alueella.
 • Työllisyys kasvoi parhaiten tietyillä Lähi-Idän ja Afrikan metropolialueilla.
 • Isot metropolialueet Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa paransivat työllisyyttä vaikka ympyröivät seudut ja kansallisesti eivät pystyneet kasvamaan sekä kehittymään yhtään vaan päinvastoin.
 • Hitainta työllisyyden ja kansantuotteen kasvu oli Latinalaisen Amerikan metropolialueilla.
 • Pohjois-Amerikan ja Läntisen Euroopan metropolialueet kasvoivat hyvin maltillisesti tai hitaasti mutta merkittävä poikkeamana oli teknologiasektorin kehityksen imussa olleet Silicon Valleyn ankkurit San Jose ja San Francisco mitkä olivat parhaan 4 joukossa raportin tuottavuusindeksissä.

Globaali Metropoli Monitori 2018 analysoi talouden dynamiikkaa maailman 300 suurimmalla metropolialueella, ja erityisesti keskittyen työllisyyden ja kansantuotteen kehitykseen. Monitorin tutkimuksessa on tavoitteena ja tarkoituksena päästä kiinni siihen, että miten isot metropolialueet toimivat ja reagoivat maailman talouden muutoksiin, huomioivat ja huolestuvat kasvavista eroista, sekä miten nämä metropolialueet kasvavat ja kehittyvät suhteessa muihin sekä suhteessa alueen ja kansalliseen kehitykseen.

Brookings metropolialueiden ohjelma tekee tutkimuksia ja tuottaa ratkaisuja tukeakseen keskeisiä päättäjiä metropolialueilla rakentamaan kasvavia sekä kehittyviä talousalueita ja urbaaneja seutuja toimivina kaikille. Lisätietoja löytyy ja saa osoitteesta www.brookings.edu/metro.

Robeco julkaisi raportin ”Totuus kestävän kehityksen sijoittamisesta”

Robeco varainhoito on julkaissut hyvän raportin kestävän kehityksen sijoittamisesta ja sen 9 yleisestä myytistä. Kestävän kehityksen sijoittamisen myytit linkittyvät tuottoihin, idealismiin, läpivalaisuun, y- ja z-sukupolvi, vaikuttavuus, data, rajallinen markkina, portfoliot ja kehittyvät markkinat.

Kestävän kehityksen sijoittamisen markkinat on ollut olemassa jo vuosikymmeniä mutta suuri kiinnostunut on kasvanut vasta viime vuosina. Kasvanut kiinnostus lisännyt paljon tarinoita, mielipiteitä ja näkemyksiä.

Monet ihmiset sijoitusmarkkinoilla ja laajemminkin yhteiskunnassa uskoo, että kestävän kehityksen sijoittaminen on vain pieni markkinarako ja segmentti sijoittamisessa tai eivät edes tiedä sen olemassaolosta. Osa ihmisistä ajattelee että sosiaaliset ja ympäristölliset asiat eivät kuulu eikä liity mitenkään yrityksiin ja sijoittamiseen sekä aiheuttavat kompromisseja tuottoihin. Toiset näkevät että nämö on vain asioita, jotka kiinnostavat ja liittyvät Y- ja Z-sukupolviin sekä heidän kiinnostuksiinsa.

Osa kestävän kehityksen ja sijoittamisen periaatteita noudattavista sijoittamisen ammattilaisista epäilee, että kuinka hyödyllisiä nämä periaatteet ja prosessit ovat sekä mahdollistavatko ne oikeasti parempia tuottoja. Osa sijoittamisen ammattilaisista uskoo että vastuullisuus ympäristö, sosiaalinen ja hallinto (ESG) asioissa sekä analyysit toimii sekä mahdollistaa sijoittamisen vain osakkeisiin. Toiset ajattelevat ettei nämä vastuullisuus ”ESG”-mittarit toimi kehittyvillä markkinoilla. Yleisin näkemys ja uskomus on edelleen, että ”ESG”-mittarien asettaminen investointiprosessiin tarkoittaa kasvun ja tuottojen uhraamista idealismilla.

Kestävän kehityksen sijoittamiseen liittyy enemmän myyttejä kuin mihinkään muuhun sijoittamisessa.

Mistä tulee myytit ja uskomukset huonoihin tuottoihin?

Lähteitä on useampia. Muutamissa tapauksissa kestävä kehitys vaatii uusia investointeja ja nostaa kuluja toteuttaa näitä lyhyellä aikajänteellä. Esimerkiksi energia yhtiöissä painotuksen muutos uusiutuviin tarkoittaa uusia työkalu, infra ja osaamisen investointeja. Hankinnat vastuullisemmilta toimittajilta, jotka maksavat normaalisti työntekijöille nostaa tuotehintoja jne. Nämä leikkaa tuotoista lyhyellä aikavälillä.

Teoriassa myytit tarkoittavat että vastuullisempien yhtiöiden pitäisi olla alisuorittajia mutta totuus on päinvastainen. ”ESG”-periaatteita noudattavat yhtiöt ja sijoittajat ovat käytännössä näyttäneet suoriutuvan paremmin pienentämällä riskejä kaikkien standardien nostamisella toiminnassa, vähentää huonoja tapoja yhtiössä, adaptoitumalla nopeammin ympäristön muutoksiin, parantaa energia tehokkuutta, mahdollistaa paremman tuottavuuden työntekijöilleen jne.

Neljä tutkimusta ja useat vaikuttavan sijoittamisen rahastot ovat todistaneet parempia tuottoja

Vuoden 2015 Oxfordin Yliopiston ja Arabesque Partnershipin tutkimus kävi läpi yli 200 tapausta, joista 80 % kestävän kehityksen periaatteita käyttävät osoittivat tuottaneen paremmin. Vuoden 2016 Deutsche pankin varainhoidon divisioonan tutkimus kävi läpi 2,250 tapausta vuodesta 1970 aina vuoteen 2014 asti, jotka todistivat ”ESG”-periaatteita käyttävien keskuudesta 62,6 % tuottivat paremmin ja 10 % huonommin.

Vuoden 2016 Harvardin Yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus osoitti, että vastuullisesti toimivien yritysten arvo nousi paremmin ja osakkeiden hinnat myös. Vuoden 2017 kolmen akateemisen Tamas Barkon johdolla tekemä tutkimus 660 yhtiöstä osoitti, että ”ESG”-periaatteita noudattavat yhtiöt tarjosivat 2.7 % parempia tuottoja ja 7.5 % parempaa osakkeiden hintojen nousua. Kasvavat muut todisteet osoittavat myös, että vastuullisemmin toimivat yhtiöt mahdollistavat parempaa kasvua ja tuottoja.

Robeco varainhoidon ydin näkemys sijoittamisessa on että ”ESG”-periaatteiden mukainen tieto ja tietämys johtavat paremmin perusteltuihin sijoittamispäätöksiin ja laajempiin hyötyihin yhteiskunnissa. Tähän liittyvät mahdollistajat ovat mm. positiivinen ja negatiivinen seuranta hyödyntäminen, aktiivinen omistajuus, osallistaminen, uudet liiketoimintamallit, työntekijöiden sitoutuminen ja tehokkuus jne.

Mikä on totuus muissa myyteissä?

Robecon tutkimuksissa on havaittu, että vanhemmat ja keski-ikäiset ihmiset ovat valmiimpia sijoittamaan kestävän kehityksen rahastoihin ja tuotteiseen enemmin kuin Y- ja Z-sukupolvien edustajat. Y- ja Z-sukupolven edustajat ovat edistyksellisempiä ja aktiivisempia kuluttajina, jotka vaativat yrityksiä olemaan läpinäkyvämpiä ja vastuullisempia sekä huomioida paremmin kestävää kehitystä.

Kuuluisa “Kolme Keskeistä Peruspilaria” ilmaisu tuli keski-ikäiseltä englantilaiselta liikemieheltä John Elkingtonilta, joka totesi että kaikkien yritysten pitää huomioida kolme ydin asiaa – ihmiset, planeetta ja tuotot – yhtä tärkeinä onnistuakseen liiketoiminnassa pitkällä aikavälillä. Nämä ovat nyt keskiössä kestävän kehityksen sijoittamisessa ja ”ESG”-periaatteet sekä mittarit kuvastavat ja huomioivat näitä asioita.

Kestävän kehityksen sijoittamisen markkina on biljoonia USA:n dollareita (22.9 biljoonaa dollaria pelkästään GSIA:n jäsenten hallinnoivat vuonna 2016), jotka on sijoitettuna ja hallinnoidaan tällä fokuksella. Kestävän kehityksen vaikuttavuutta mitataan tarkkaan ja lisäarvon tuotto on myös tärkeää sijoittajille. Tiedon kerääminen ja analysointi käsittää monia eri lähteitä sekä menetelmiä, joka mahdollistavat hyvät tosiasiat vaikuttavuudesta. Kestävän kehityksen sijoittaminen sisältää erilaisia portfolioita ja hajautuksia osakkeisiin sekä korkomarkkinoiden tuotteisiin. Kestävän kehityksen sijoittaminen on isoa ja vakiintunutta lännessä mutta kasvua on ja suurta potentiaalia kasvaa entisestään kehittyvillä markkinoilla tulevaisuudessa.

Robeco varainhoito ja Robeco kestävän kehityksen varainhoito yksiköt ovat pioneerejä kestävän kehityksen sijoittamisessa, jossa ovat olleet aktiivisesti mukana ja toimineet ammattimaisesti jo 1990-luvun alusta.

”Kiertotalous pelastaa maapallon” -seminaari

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen järjestämä ”Kiertotalous pelastaa maapallon” -seminaari sekä asiantuntija puheenvuorot professori Markku Wileniukselta, johtaja Mari Pantsarilta sekä sarjayrittäjä ja vaikuttavaan pääomasijoittamiseen erikoistuneelta Pasi Vänttiseltä keräsi suuren joukon kuulijoita ja keskustelijoita sekä keskustelua ravintola Kouluun Turussa.

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden asiantuntija tunnettu Sirpa Pietikäinen piti puheenvuoron nostaen esiin konkreettisten toimien tärkeyden parantamaan resurssien käyttöä ja kierrätystä.

Tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius pohti haasteita ja mahdollisuuksia sekä tarvittavia ratkaisuja, siitä että miten mahdutaan yhden maapallon rajoihin ja resursseihin jatkossa. SITRA kiertotalousohjelman johtaja Mari Pantsar kävi selkeä kielisesti läpi asioita ja toimia siitä, että mitä ja miten me voimme toimia sekä tehdä kiertotalouden aikaansaamiseksi tulevaisuudessa. Sarjayrittäjä ja vaikuttavaan pääomasijoittamiseen erikoistunut Pasi Vänttinen käsitteli rahan ja investointien sekä yhdessä tekemisen merkitystä eri toimijoiden kanssa ja kesken kiertotalouden toteutumiseksi käytännössä.

Kansanedustaja ja kestävän kehityksen asiantuntijana tunnettu Saara-Sofia Siren painotti päätös puheenvuorossaan, että kaikki toimijoita – julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria sekä meitä kuluttajia – tarvitaan mukaan sekä toimimaan järkevämmin resurssien käytössä ja kierrätyksessä.

Eräs osallistujista ja ympäristöalan asiantuntijoista yleisössä totesi, että ”harvoin kuulee puolentoista tunnin aikana näin paljon kiinnostavaa asiaa ja hyviä ajatuksia sekä konkreettisia esityksiä siitä, miten tulevaisuutemme täällä maapallolla olisi turvatumpi sekä vielä kaikkien alustajien puheenvuorot olivat täyttä asiaa ja ilman kalvosulkeisia.”

Mielenkiintoisia keskusteluita käytiin virallisen tilaisuuden jälkeen pidempään eri pienryhmissä osallistujien ja asiantuntijoiden kesken. Useat osallistujat toivoivat enemmän näitä tilaisuuksia, joissa olisi erinomaisia ja konkreettisia asiantuntija alustuksia sekä syvällisempää keskustelua ja vuoropuhelua pienryhmissä kiertotalouteen liittyvistä asioista.

Plantui onnistui keräämään 1,4 miljoonan euron kokonaisrahoituksen ja allekirjoitti OEM-tuotesopimuksen yhden maailman johtavista kodinkonevalmistajista kanssa toukokuussa

Suomalainen, älypuutarhoja kehittävä Plantui Oy on tehnyt onnistuneen rahoituskierroksen. Mukana rahoituspaketissa ovat olleet yhtiön aiemmat osakkaat ja merkittäviä uusia yksityisiä sijoittajia mm. Supercellin perustajista Mikko Kodisoja, Uusia sijoittajia houkutteli erityisesti Plantuin toukokuussa tekemä OEM-tuotesopimus globaalin liiketoimintakumppanin kanssa.

Plantuin tavoitteena oli kumppanuus yhden johtavan maailman laajuisen kodinkonevalmistajan kanssa, joka saatiin aikaan ja sopimus allekirjoitettiin Toukokuussa 2018.

Plantui keskittyy kansainvälisen kumppaninsa kanssa tuotekehitykseen, jonka tulokset lanseerataan IFA-messuilla Berliinissä 31.8.2018. Plantui jatkaa panostuksia myös kansainväliseen liiketoimintaansa: yrityksen jälleenmyyntiverkosto on laajentunut jo 22 maahan Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Rahoituskierros tuo voimaa tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen

Kotipuutarha- ja food tech -markkina kasvaa huimasti maailmanlaajuisesti tällä hetkellä,

Rahoituskierros mahdollistaa lisäpanostukset markkinointiin ja myyntiin, jossa erityisesti panostetaan digitaaliseen markkinointiin ja verkkokauppaan.  Lisäksi yhtiö jatkaa ammattikäyttäjille suunnatun vertikaalipuutarhakonseptin jatkotutkimusta ja -kehitystä.

Rahoituskierros sai lentävän lähdön, kun Mikko Kodisoja, yksi Supercellin perustajista, teki yhtiöön sijoituksen KEM Ventures Oy:n kautta.

– Sisäpuutarha on maailmanlaajuisesti nopeasti kasvava trendi. Olen vaikuttunut Plantuin toiminnallisuudesta ja laadusta. Tuoreiden yrttien ja salaattien kasvattaminen tukee myös paikallista, luonnonmukaista elintarviketuotantoa, mikä on hyvässä sopusoinnussa kestävän investointifilosofiamme kanssa, kertoo Kodisoja sijoituspäätöksestään.

Globaali liiketoimintakumppani mahdollistaa myös monenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Plantuin myynti kasvaa Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa – uudet pääomasijoitukset tukevat kasvua

Älypuutarhoja valmistava Plantui on laajentunut uusille markkinoille Euroopassa ja Aasiassa ja myyntiä on jo 18 maassa. Euroopan myyntiä vauhdittaa luksustavaratalo Harrodsin kanssa tehty jälleenmyyntisopimus. Plantui on kerännyt vuoden aikana yli miljoonan euron pääomasijoituksen. Rahoituksella Plantui hakee nyt vahvaa kasvua Kaakkois-Aasian markkinoilta.

Suomalainen älypuutarhoja valmistava startup-yritys Plantui Oy on päättänyt onnistuneesti uusimman sijoituskierroksensa. Plantui on kerännyt vuoden aikana kaikkiaan yli miljoonan euron pääomasijoituksen, josta kolmasosa on aasialaisilta yksityissijoittajilta.

Tavoitteena on vahva kasvu Kaakkois-Aasiassa, jonne on joulukuussa perustettu Plantui Asia LLP. Singaporeen avataan oma myynnin keskus vuoden 2017 alussa, jolla vastataan paikalliseen kysyntään entistä tehokkaammin. Myös marraskuussa avattu verkkokauppa palvelee jo aktiivisesti Singaporen markkinoita.

 • Aasiassa äly- ja sisäpuutarhojen markkinat ovat aivan eri tasolla kuin Suomessa, sillä tilan puutteen vuoksi monien ei ole mahdollista kasvattaa omia kasveja ulkona. Laite säästää merkittävästi myös vettä perinteiseen kasvattamiseen verrattuna, ja Plantuilla kasvatettujen kasvien vitamiinipitoisuudet ovat jopa viisinkertaiset perinteiseen kasvattamiseen verrattuna. Sisäkasvattamisen trendi on nyt vahvasti nouseva, ja Plantui on ensimmäisten joukossa markkinoilla, sanoo Plantuin toimitusjohtaja Karri Andersson.

Aasiassa kasvustrategiana on paikallisen markkinoinnin ja myynnin entistä vahvempi aktivointi ja sitä kautta tunnettuuden kasvattaminen. Plantui ASIA LLP:n osakas, singaporelainen sijoittaja ja kasvattamisen parissa pitkään työskennellyt John Cheah näkee valtavan potentiaalin Aasian markkinoilla.

 • Plantuissa yhdistyy kaksi kansainvälisestikin kiinnostusta herättävää asiaa: food tech ja suomalainen design. Erityisesti Aasian maissa näkyy arvostus suomalaista muotoilua kohtaan. Ruokateknologian kehittyessä kasvikset tullaan yhä useammin tulevaisuudessa kasvattamaan siellä, missä ne syödään. Plantui tekee siitä ekologista ja kemikaalivapaata, sanoo Cheah.

Plantui kasvaa aktiivisesti myös Euroopassa. Lontoolainen luksustavaratalo Harrods solmi syksyllä jälleenmyyntisopimuksen Plantuin kanssa ja älypuutarhoja on myyty Harrodsissa marraskuusta lähtien. Erityisesti aasialaisten suosiossa oleva Harrods on toiminut merkittävänä tunnettuuden kasvattajana Plantuille vilkkaan joulusesongin alla, ja Harrodsin myötä myös muilla markkinoilla on herännyt kiinnostus Plantuihin.

Vuonna 2012 perustettu Plantui myy tällä hetkellä älypuutarhoja 18 maassa. Myynti on kasvanut vahvasti vuoden 2016 aikana ja liikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2017 aikana.

Lisätietoja: 

Karri Andersson,
Toimitusjohtaja, Plantui Oy
Puh. 050 3718 882, karri.andersson@plantui.com

Sitra julkaisi vaikuttavuusinvestoimisen oppaan sijoittajille

Vaikuttavuusinvestoiminen kasvaa vauhdilla maailmalla. Vaikuttavuusinvestoiminen yhdistää taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen hyvän tavoittelun. Sijoittajan näkökulmasta tuotto-riski-tarkastelun rinnalle nousee kolmas ulottuvuus, joka on vaikuttavuus. Opas luo katsauksen vaikuttavuussijoittamisen markkinoihin, instrumentteihin ja sijoitusprosessiin.Käy lataamassa vaikuttavuusinvestoimisen opas Sitran sivuilta suoraan linkistä

 

Uutiskatsaus vuoteen 2016

Vana Capital & Ventures sijoitti Plantuihin

Vana Capital & Ventures on sijoittanut suomalaiseen design- ja foodtech-yritys Plantuihin, joka kasvaa kansainvälisesti ja tarjoaa älypuutarharatkaisua yrttien sisäviljelyyn 15 Euroopan ja Aasian maassa.

Maailmalla on useampia pysyvämpiä trendejä, joista kaupungistuminen, kasvava kiinnostus ruoanlaittoon ja lähiruokaan sekä omaan hyvinvointiin ja terveyteen lisäävät kysyntää uusille foodtech -ratkaisuille ja tuotteille.

Plantui on erikoistunut kasvien ja yrttien kasvatusprosessiin ja viljelyyn sisätiloissa. Tähän yritys on kehittänyt ainutlaatuisen kasvatusmenetelmän. Innovaatio perustuu asiantuntijaryhmän tutkimukseen yrttien ja kasvien tarvitsemien ravinteiden, veden ja valon ihanteellisesta määrästä.

”Tulevaisuudessa kasvit kasvatetaan lähellä paikkaa, jossa ne myös kulutetaan. Tuotanto siirtyy isoista tuotantoyksiköistä ihmisiä lähemmäs esimerkiksi koteihin ja ravintoloihin. Plantui tulee olemaan alan johtava kasvien ja yrttien sisäkasvatusteknologiaan ja sitä hyödyntävien laitteisiin ja oheistuotteisiin keskittynyt valmistaja maailmassa”, visioi Vana Capital & Venturesin toimitusjohtaja Pasi Vänttinen.

Ensimmäinen rahoituskierros käynnistyi

Vana Capital & Ventures alkoi valmistautua ensimmäiseen rahoituskierrokseen keväällä 2016 allekirjoittamalla yhteistyösopimuksen ja käynnistämällä yhteistyön kansainvälisen neuvonantajakumppanin kanssa.

”Olemme investoineet rohkeasti omaa rahaa, resursseja ja osaamistamme nykyisten kohdeyritystemme kehittämiseen ja myös yhtiömme kehittämiseen. Nyt on aika ottaa seuraava askel. Aiomme kerätä vaikuttavan pääomasijoittamisen rahastoa laajentaaksemme liiketoimintaa tulevaisuudessa”, kertoo toimitusjohtaja Pasi Vänttinen ja jatkaa:

”Haluamme sijoittaa yrityksiin, jotka tarjoavat ratkaisuja ja vaikuttavuutta kestävään kaupunkikehitykseen sekä hyviin tuottoihin kansainvälisesti skaalautuvan liiketoiminnan kautta Suomessa ja Pohjoismaissa.”

Vana Capital & Ventures on suomalainen vaikuttavan pääomasijoittamisen yritys, joka keskittyy aikaisen kasvuvaiheen sekä kansainvälistä skaalautuvuutta liiketoiminnassaan omaaviin yrityksiin.

Kohdeyritysten määrä kasvoi: mukaan myös Verso Globe

Vana Capital & Ventures on sijoittanut Verso Globeen, joka on keskittynyt vastuullisuuden teknologia- ja sisältöalustojen tuottamiseen. Myyntiä kasvatetaan vahvasti koko Euroopassa.

”Vastuullisuus, läpinäkyvyys ja kestävä kehitys ovat ihmisille yhä tärkeämpiä asioita. Kaikki yritykset ja organisaatiot haluavat panostaa näihin osa-alueisiin kilpailuedun saamiseksi. Nämä asiat ovat tulevaisuutta”, sanoo toimitusjohtaja Pasi Vänttinen.

”Maailma muuttuu nopeasti. Ilmastonmuutos on todellista. Energian kulutus ja kasvihuonepäästöt jatkavat kasvua. Kulutamme enemmän kuin koskaan. Raaka-aineet hupenevat ja kallistuvat. Väestönkasvua ei pysäytä mikään. Kaikkien toimijoiden – aina hallituksista ja eri organisaatioista yksilöihin – pitää muuttaa toimintaansa, jotta muutos saadaan aikaiseksi”, pohtii Vänttinen.

”Muutos tapahtuu. Hallitukset tekevät uutta lainsäädäntöä. Kuluttajat tekevät valintoja eri tavalla. Sijoittajat muuttavat investointistrategioitaan. Työntekijät äänestävät jaloillaan. Nämä kaikki ohjaavat parempaan ja vastuullisempaan tulevaisuuteen. Verson digitaalinen vastuullisuuden ohjelmistoalusta mahdollistaa vastuullisempaa johtamista”, kertoo Vänttinen.

African Wild Silkin omistusta lisättiin

African Wild Silk Oy on start up-yritys, joka on kehittänyt ainutlaatuisen prosessin ja tuotantoketjun yhdessä kumppaniensa kanssa täysin ekologisten luonnonkuitutekstiilituotteiden valmistamiseen tietoisille ihmisille ympäri maailmaa.

”Ambersunin baby-alpakka, Kalaharin villisilkki ja suomalainen design ovat ainekset, joista kudomme ainutlaatuisia luonnonmukaisia tekstiilejä läpinäkyvästi, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuloksena syntyy täysin ekologisia luonnonkuitutuotteita, joiden taustalla on kiehtova tarina kestävästä kehityksestä sekä pelastetusta käsityön perinteestä”, kuvailee African Wild Silkin toimitusjohtajaksi nimitetty Teemu Konttinen.

African Wild Silk Oy on edennyt varsinaiseen ensimmäiseen koko tuotannon ja kaupallistamisen kehitysvaiheeseen, jossa tarvitaan lisää pääomaa ja osaamisen vahvistamista hallitukseen sekä yrityksen johtoon. African Wild Silk Oy nimesikin uuden osakkaan Leena Vainiomäen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Leena tuo yhtiöön yli 20 vuoden kokemuksen pankki- ja rahoitusmaailmasta sekä liiketoiminnan kehittämisestä.

Muutoksia yhtiön johdossa

Vana Capital & Venturesiin liittyi kolme uutta osakasta. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Tero Toponen ja varapuheenjohtajaksi Timo Ketonen. Yhtiön hallitus pyrkii uusilla nimityksillä nopeuttamaan yhtiön kehitystä johtavaksi vaikuttavan pääomasijoittamisen yritykseksi Suomessa ja Pohjoismaissa.

”Haluamme olla vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjä Pohjoismaissa. Erotumme monista muista toimijoista siinä, että painotamme vaikuttavaa pääomasijoittamista, arvopohjaista sijoittamista ja tiettyä systemaattista prosessia kohdeyritysten kehittämisessä ja kasvussa”, avaa liiketoiminnan pääperiaatteita toimitusjohtaja Pasi Vänttinen.

Hallituksen puheenjohtaja Tero Toponen tuo yli 10 vuoden kokemuksensa alkuvaiheen yrityksiin sijoittamisesta sekä hallituksessa toimisesta ja yhtiön kehittämisistä yhtiömme käyttöön. Teron vahvuutena on pitkä kokemus johtamisesta, strategiasta, myynnistä, asiakkuuksista ja henkilöstöjohtamisesta.

Hallituksen varapuheenjohtaja Timo Ketosella on puolestaan näkemystä alkuvaiheen ja vihreän linjan sijoituksista useampiin yrityksiin. Timollakin on lähes 20 vuoden kokemus hallituksen jäsenenä toimimisesta ja isomman yrityksen johtamisesta aikaisemmin. Timon vahvuus on hallituksessa ja tiimissä kokemus sijoittamisesta, omistamisesta, yrittäjyydestä, johtamisesta sekä markkinointiviestinnästä.

Hallituksen jäsen Teemu Konttinen tuo yli 20 vuoden kokemuksen ylellisyystuotteiden parista. Teemun vahvuutena on lisäksi kokemus omistajuudesta ja yrittämisestä yli 20 vuoden ajalta.

“Nyt meillä on hyvä tiimi, joka on valmis seuraavaan vaiheeseen: ollaksemme johtava vaikuttavan pääomasijoittamisen yritys sekä rahastojen hallinnoija Suomessa”, linjaa toimitusjohtaja Pasi Vänttinen.

Yhtiö on tehnyt ensimmäisen investoinnin African Wild Silk Oy:n.

Scroll to top